Quy chế đào tạo


Thông tư 22/2014/TT-BGDĐT về quy chế đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp

Ngày 09/07/2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư 22/2014/TT-BGDĐT về quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 22/08/2014 và thay thế cho Quyết định số 40/2007/QĐ-BGDĐT, Thông tư số 46/2011/TT-BGDĐT .

Xem Thêm

Thông tư 22/2014/TT-BGDĐT về quy chế đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp


Tin Mới Nhất