Nhiệm vụ năm học 2016 - 2017 của trường Trung cấp Văn hoá Nghệ thuật và Du lịch Hải Phòng


Căn cứ công văn số 4750/BGDĐT-GDCN ngày 26 tháng 9 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 - 2017 đối với giáo dục chuyên nghiệp;

Căn cứ chỉ thị số 3031/CT-BGDĐT ngày 26 tháng 8 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016 - 2017;

Hiệu trưởng trường Trung cấp Văn hoá Nghệ thuật và Du lịch Hải Phòng ban hành Nhiệm vụ năm học 2016 - 2017 của trường Trung cấp Văn hoá Nghệ thuật và Du lịch Hải Phòng. Nội dung chi tiết của văn bản tải về theo đường dẫn dưới đây:

Tải về


Tin Mới Nhất